Samen bidden

Samen bidden tot  Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

praying_handsGebedsintenties

Dagelijks richten mensen zich tot Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart met hun noden en zorgen. De redenen zijn legio: zo zijn er gebedsintenties voor genezing, kracht en sterkte, steun bij belangrijke beslissingen, zegen over familie huwelijk en geboorte, dankbetuigingen, goede reis en behouden thuiskomst, het welslagen van onderzoeken, operaties en examens, sociale problemen, wereldvrede enz.. De intenties worden afgedrukt in Het Blauwe Boekje.

U kunt u gebedsintenties opgeven via ons e-mailadres basiliek@rk-kerken-sittard.nl onder meer via ons e-mailadres. Natuurlijk kunt u ook even bellen (046 – 4515141).

 

 

Elke werkdag rozenkransgebed met novenengebed

Van dinsdag t/m vrijdag wordt in de basiliek om 15:30 uur de rozenkrans gebeden.
Speciaal worden alle gebeden en dankzeggingen bij Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart aanbevolen die achter in de kerk in het schrift door bezoekers worden bijgeschreven.

 

De Kinderkrans

Het doel van de kinderkrans is: kinderen onder de bijzondere bescherming van Maria, de Moeder van God, te stellen. Reeds dadelijk na de geboorte kunnen kinderen worden ingeschreven. Zij blijven lid totdat de volwassen leeftijd is bereikt. Tot hun 18-de levensjaar wordt wekelijks voor de kinderen gebeden.

Dankzij onze trouwe zelatrices worden maandelijks uit alle delen van het land circa 25 kinderen ingeschreven. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 15,-  euro.

 

De spiritualiteit van  Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart

“Bij Jezus’ kruis stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena…. en naast zijn moeder de leerling die Hij liefhad” (Joh. 19,25-26).

De leerling die hij liefhad, Johannes en na hem vele anderen, heel de geschiedenis door, zijn getuigen van het geloof, profeten van de hoop, verkondigers van liefde.

Zo ook pater Jules Chevalier (1824 – 1907) die tot de ontdekking kwam dat God alle mensen liefheeft, dat God ieder mens afzonderlijk liefheeft. Jezus sluit zijn ogen niet voor de nood van mensen; ieders leed vindt weerklank in Jezus’ Hart.

chevalier1Pater Chevalier schreef: “Uit het doorstoken Hart van Jezus, zie ik een nieuwe wereld groeien, groots, vol liefde en barmhartigheid, een nieuwe wereld geïnspireerd door de Geest”. Hij dacht daarbij aan Christus de bron van leven en liefde, de oorsprong van vreugde, vrede en kracht, de openbaring van een God die liefde is.

Tot dan toe werd in de pastoraal en prediking veel nadruk gelegd op Gods rechtvaardigheid. Dit leidde met name in Frankrijk tot godsdienstige onverschilligheid.

Pater Jules Chevalier kwam voorts op de gedachte bij de prediking van Gods liefde Maria te betrekken en haar te vereren als Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart. Maria kan als gezegende onder de vrouwen door het Hart van een liefhebbende God, de mensheid leiden naar de liefde voor haar Zoon. Als moeder kan Maria onze voorspreekster zijn bij Zijn liefdevol Hart.

Pater Chevalier bouwde in het Franse Issoudun een kerk om Maria onder deze titel te vereren. Tevens is hij de oprichter van de Congregaties van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC) en de Dochters van O.L.V. van het Heilig Hart (FDNSC). Vanuit Issoudun verspreidde de godsvrucht tot O.L.V. van het Heilig Hart zich snel over Frankrijk en België.

In onze tijd, na het Tweede Vaticaanse Concilie, wordt Christus centraal gesteld en raakt verering van de heiligen op de achtergrond. Toch blijft de titel O.L.V. van het Heilig Hart actueel. Zij richt de aandacht van de gelovige tegelijkertijd op Jezus én Maria en wijst dan in beiden datgene aan wat de gelovigen het meeste boeit; de liefde. Een verlossende liefde die mensen bevrijdt van onrecht en onderdrukking, een heilbrengende liefde in de zin van verlossing, welzijn, vrede. Een liefde die wordt vertaald als belangstelling en waardering.

De godsvrucht tot O.L.V. van het Heilig Hart leert ons de mensen te zien vanuit de liefde van Jezus tot de mensen. Zij leert ons dat mensen broeders zijn omdat Jezus hen zijn broeders genoemd heeft. Zij leert ons het in praktijk brengen van naastenliefde en een een grotere aandacht en belangstelling in mensen.

 

WEES GEGROET HEILIGE VROUWE

Wees gegroet Heilige Vrouwe
Gij, lieve maagd Maria
Uitverkoren door de hemelse Vader
door Hem geheiligd met zijn zeer
geliefde Zoon en de Heilige Geest, de Trooster.
Gij, in wie was en blijft iedere volheid
van genade en alle goeds.
Wees gegroet, paleis van God.
Gegroet, gij die zijn tabernakel zijt
gegroet, gij zijn huis.
gegroet, gij zijn kleed
gegroet, gij zijn dienares
gegroet, gij zijn moeder en gij alle
heilige deugden, die door de genade en
het licht van de Heilige Geest geschonken
worden aan de harten van de gelovigen,
om hen van ongelovigen te maken tot
vertrouwelingen van God.

Gebed van Fransiscus van Assisi

 

 

chevalier1Chevalier gebedskringen

Chevalier-kringen zijn genoemd naar pater Jules Chevalier (1824-1907). Deze Franse priester wilde zich met hart en ziel inzetten voor mensen in nood. Daartoe stichtte hij de Congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart (MSC), en samen met Marie-Louise Hartzer de Congregatie van de Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart (FDNSC).

Uitgangspunt voor hun leven was Jezus, als een mens die metterdaad liet zien dat God hart heeft voor mensen. Ook droomde pater Chevalier ervan dat gewone christenen overal in de wereld zich met elkaar en zijn congregaties zouden verbinden en zich op hun eigen wijze in zouden zetten voor hetzelfde ideaal.

Sinds kort zijn er in meer dan dertig landen Chevalier kringen. Deze kringen willen de droom van Jules Chevalier tot leven brengen. In hun dagelijks leven en met elkaar willen ze laten zien dat God ook nu hart voor mensen heeft. Hoe ze dat doen hangt af van de mogelijkheden van de mensen die meedoen, maar ook van de sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de omgeving waarin zij leven. Van tijd tot tijd zijn er ontmoetingen met mensen van Chevalier kringen uit andere landen, wereldwijd, ter inspiratie en ter bemoediging.

In Nederland zijn er 2 kringen: twee in Tilburg en een in Sittard.
Een keer per maand zoeken de deelnemers elkaar op voor bezinning, gebed en informeel samenzijn. Ook denken zij na over wat er in de wereld en tussen mensen gaande is en wat zij zelf kunnen en willen doen.

Wie zich herkent in de doelstellingen van deze kringen kan zich opgeven voor de kring Sittard  telefoon 046 – 4518713.

 

Het Weesgegroet

Na het Onze Vader is het Weesgegroet het meest bekende formulier-gebed. Bij talloze gelegenheden wordt het gebeden. Vaak in combinatie met het Onze Vader en het ‘Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest’.

Ontstaan
Het Weesgegroet zoals wij dat nu kennen is eigenlijk in verschillende fasen gegroeid. Het eerste deel bestaat uit een tweetal teksten uit de bijbel. De eerste tekst betreft de begroeting van Maria door de engel bij het brengen van de boodschap dat zij de moeder van de Verlosser zal worden. “Ik groet u, gezegende, de Heer is met u” (Lucas 1, 28). De tweede tekst is ontleend aan hetgeen Elisabeth zegt tegen Maria, wanneer zij haar begroet bij haar bezoek: “Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot” (Lucas 1, 42). Al heel snel zijn deze teksten – los van elkaar – terechtgekomen in de Romeinse liturgie, met name als antifonen (refreinen) in het getijdengebed. De beide teksten zijn voor het eerst samengevoegd in het offerande-gezang voor het feest van Maria Boodschap. Het tweede deel van het Weesgegroet is ontstaan buiten de liturgie. Zo werd de naam ‘Jezus’ toegevoegd aan het “gezegend is de vrucht van uw schoot”. Van de smeekbeden zijn er verschillende in omloop geweest. Voor ons is dat nu: “bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood”.

Verspreiding
Sinds de tiende eeuw was de verkorte vorm – het eerste deel – algemeen bekend. De definitieve vorm – dus mèt het tweede deel – dateert uit de zestiende eeuw. Toen kreeg het Weesgegroet met name een plaats in het getijdengebed van de leken en werd het gebruikt bij het vormgeven aan het rozenkransgebed. Juist door de herhaling bij dat gebed is het voor ons een vertrouwd en vooral ook geliefd gebed geworden, waarin wij de Moeder Gods bidden dat zij onze voorspreekster wil zijn bij God.

Ton Peters o.f.m.

 

Het Onze Vader

In het evangelie volgens Lucas lezen we hoe Jezus zijn leerlingen leert bidden: “Wanneer je bidt, zeg dan: Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome; geef ons elke dag het nodige brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven ieder die ons iets schuldig is, en breng ons niet in beproeving.” We noemen dit gebed het Onze Vader of ook wel het Gebed des Heren. Prijzen en danken Het Onze Vader begint met het prijzen en danken van God: “uw naam worde geheiligd en uw koninkrijk kome.” In de versie van Matteüs hoort daar ook bij: “uw wil geschiede”. In deze woorden danken en loven wij God. In aansluiting daarop durven wij Hem vragen dat Hij ons brood geeft, onze zonden vergeeft en ons niet in verleiding brengt. Sinds de vernieuwing van de liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie wordt aan het Onze Vader een lofprijzing toegevoegd: “Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.” De protestanten kennen deze toevoeging al veel langer. De tekst is overigens niet ontleend aan de bijbel, maar stamt uit een geschrift uit de eerste eeuw na Christus, de Didachè. Driemaal per dag In dat Griekse geschrift lezen we ook dat de christenen aangespoord worden het Onze Vader driemaal per dag te bidden. In de huidige gebedspraktijk van de Kerk is dat ook zo: in het morgen- en avondgebed en in de eucharistieviering heeft het Onze Vader een plaats. In de eucharistieviering begint de voorbereiding op de communie met het Onze Vader. Voor wij bij de Heer aan tafel gaan danken wij Hem en vragen Hem om zijn genade. Het is dan ook een goede gewoonte onder christenen om aan het begin van iedere maaltijd dit gebed uit te spreken, opdat wij leven mogen in zijn Naam. En dat is dan óók doorgaans driemaal per dag.

Ton Peters o.f.m.

 

Maria feesten door het jaar

 

MARIA MOEDER GODS – 1 januari
Maria wordt met de geboorte van Jezus moeder. De nieuwjaarsdag (1 januari) staat daarom in het teken van Maria, Moeder Gods, acht dagen (een octaaf) na de geboren van het pasgeboren Kerstkind. De dag is een hoogfeest en is de afsluiting van het Kerstoctaaf.
Het feest is misschien wel het oudste feest van Maria. Het zet kacht bij de rol die Maria speelde bij de menswording van Jezus.

 

MARIA LICHTMIS – 2 februari
Opdracht van de Heer of Maria Lichtmis is het feest op 2 februari van de opdracht in de tempel van Jezus. Maria Lichtmis geeft de getuigenis dat God in Jezus de verlosser voor de mensen heeft gebracht. Geregeld wordt het feest met een lichtprocessie in de kerk gevierd. Anders worden wel kaarsen aangestoken en gezegend. Op deze wijze is het licht een hoopvolle verwijzing naar Jezus. Simeon noemt Jezus ‘het Licht van de wereld’ en is blij Hem te hebben gezien.

 

AANKONDIGING VAN DE HEER of MARIA BOODSCHAP – 25 maart
Aankondiging van de Heer ofwel Maria Boodschap wordt op 25 maart gevierd. Reeds vanaf de 5e eeuw wordt Maria Boodschap in de kerk gevierd. Het is de dag van de conceptie van Jezus, negen maanden voor zijn geboorte op 25 december. Het is aankondiging van de engel Gabriël aan Maria en uitroept: `Verheug u, begenadigde, de Heer is met u.’ Verbonden met het feest is het Angelus-gebed (‘De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’).

 

MARIA TENHEMELOPNEMING – 15 augustus
Op 15 augustus viert de Kerk haar belangrijkste Maria-feest: het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Deze dag -die oorspronkelijk de datum is van de inwijding van een Mariakerk in Jeruzalem, op de plaats waar Maria zou zijn overleden- wordt al sinds de zesde eeuw door zowel oosterse als westerse kerken gevierd. Aanvankelijk heette het feest ‘Dormitio Mariae’ (ontslaping van Maria). Met het overlijden van Maria gedenken wij tegelijk de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Gevrijwaard van de smet van de erfzonde is zij, na het voltooien van haar aardse levensloop, met ziel en lichaam opgenomen in de hemelse heerlijkheid. De term ‘Maria Hemelvaart’, zoals die in de volksmond gebezigd wordt, is dus eigenlijk niet juist; Maria is niet -zoals dat geldt voor haar Zoon Jezus- uit eigen kracht ‘ten hemel gevaren’, maar door God ópgenomen. De tenhemelopenming van Maria is door paus Pius XII tot dogma verheven op 1 november 1950.
Hoewel het in ons land geen maatschappelijke vrije dag is, wordt deze dag door de Kerk sinds 1991 weer als zondag (verplichte feestdag) gevierd. Met vreugde zien wij op dit feest uit naar de dag waarop de Heer ook ons aardse lichaam zal herscheppen om het gelijkvormig te maken aan zijn verheerlijk Lichaam en om te voltooien wat Hij begonnen is sinds zijn menswording uit Maria.

 

MARIA KONINGIN – 22 augustus
Volgend op het glorievolle geheim van Maria’s tenhemelopneming, overwegen wij in de rozenkrans het geheim “Maria wordt in de hemel gekroond”. Precies een week na Maria Hemelvaart viert de Kerk de gedachtenis van ‘Heilige Maagd Maria, Koningin’. De liturgische viering van dit feest is door paus Pius XII ingevoerd bij gelegenheid van het Mariajaar 1953-1954. Het sluit nauw aan bij het feest van 15 augustus: door de tenhemelopneming van Maria erkent de Kerk de verheerlijking van Jezus’ moeder. Wij vieren deze dag Maria als koningin van hemel en aarde, die in haar moederliefde voorspreekster is voor ons allen op onze weg naar de heerlijkheid van de kinderen Gods.

 

MARIA GEBOORTE – 8 september
Op 8 september -precies negen maanden na het feest van Maria’s onbevlekte ontvangenis- viert de Kerk het feest van de geboorte van Maria. Oorspronkelijk is het de datum van de inwijding van een kerk in Jeruzalem, gebouwd op de plaats waar Maria geboren is. Wij vieren deze dag de geboorte van haar, die bestemd is de Moeder des Heren te worden. Met Maria’s geboorte breekt de dageraad van de verlossing aan en is de heilsbelofte, in het paradijs gedaan, haar vervulling nabij.

 

ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN – 15 september
Op 15 september, de dag na het feest van de Kruisverheffing, herdenkt de Kerk Maria als de Moeder van Smarten, die onder het kruis van Zoon stond. Dit feest is oorspronkelijk ingevoerd door de orde van de Servieten, een in 1233 gestichte contemplatieve, mariale orde. In het jaar 1814 werd het door paus Pius VII voorgeschreven aan de gehele Kerk, als aandenken aan zijn terugkeer uit de gevangschap van Napoleon. Deze dag herdenken wij hoezeer Maria, in haar deelgenootschap in Christus’ lijden, betrokken was bij het heilswerk en zien wij tevens het voorbeeld van het leven van een christen naar de woorden van Paulus ‘Indien wij met Hem lijden, zullen wij ook met Hem verheerlijkt worden'(Rom. 8,17).

 

HEILIGE MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS – 7 oktober
De gedachtenis van de Heilige maagd Maria van de Rozenkrans is officieel ingesteld door paus Pius V, naar aanleiding van de overwinning op de Turkse vloot bij Lepanto op 7 oktober 1571. Paus Pius V schreef die overwinning toe aan de hulp van Maria, verkregen door het bidden van de rozenkrans.
De pausen hebben altijd het bidden van de rozenkrans aangespoord. Paus Leo XIII (1878 – 1903) heeft er zelfs negen encyclieken aan besteed. Maria heeft zelf bij al haar verschijningen het belang van de rozenkrans onderstreept. Paus Pius XI (1922 -1939) heeft in zijn encycliek van 1937 sterk aangedrongen op het bidden van de rozenkrans, om rampen af te weren die onze wereld bedreigen. De liturgische viering van de 7e oktober vestigt onze aandacht op de overweging van de mysteries van Christus, waarin de maagd Maria ons is voorgegaan doordat zij op unieke wijze verbonden was met de menswording, het lijden en sterven, en de glorievolle verrijzenis van Gods Zoon.

 

HEILIGE MAAGD MARIA, STERRE DER ZEE – 10 oktober
Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee is in onze provincie vooral bekend van het beroemde beeld van ‘Slevrouwe’ in de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht. De titel van Maria als ‘Sterre der Zee’ (Stella Maris) is al vele eeuwen bekend, maar een aparte liturgische gedenkdag hiervoor bestaat pas sinds 2005. We vieren de gedachtenis van heilige maagd Maria sindsdien op 10 oktober, de dag waarop in 1837 het 15e-eeuwse genadebeeld van de Sterre der Zee na veel omzwervingen teruggebracht werd naar de O.L.Vrouwe-basiliek en daar haar definitieve plek kreeg. De stad Maastricht mag deze gedachtenis vieren als een liturgische feestdag.

 

OPDRACHT VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA – 21 november
Op 21 november viert de Kerk de gedachtenis van de Opdracht van Maria in de tempel. Volgens de overlevering werd Maria als driejarig meisje in de tempel aan God opgedragen om te helpen bij de godsdienstoefeningen in de tempel, en haar kinderjaren door te brengen in de beoefening van gebed en goede werken. Vanaf haar Onbevlekte Ontvangenis vervuld van de heilige Geest, heeft Maria zich vanaf haar kinderjaren aan God toegewijd. In het Oosten is dit feest al gevierd sinds de 8e eeuw. Het is voor het eerst aan de hele Kerk voorgeschreven door paus Sixtus IV in het jaar 1472. De 21e november is van oorsprong de dag waarop in het jaar 543 de Mariakerk, bij de tempel, in Jeruzalem gewijd is.

 

MARIA ONBEVLEKT ONTVANGENIS – 8 december
Het hoogfeest van Maria, Onbevlekte Ontvangenis wordt aan het begin van de advent gevierd. Op 8 december viert de RK Kerk het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.
Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast. Zij ontving, met andere woorden, een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige Verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast.